آخرین خبرها

پرآموزی

پُرآموزی (Overlearning) یعنی یادگیری تا حد اشباع.

برای این منظور، پس از آنکه یادگیرنده به حد دلخواه به یادگیری یا عملکرد دست یافت بازهم برای مدتی بیشتر به تمرین و تکرار ادامه می دهد. زمانی گفته می شود که مهارتی به حد پرآموزی آموخته شده است که یادگیری مهارت کامل گشته و تمرین اضافی دیگر نتواند آنرا بهبود بخشد.
facebook.com/poramoozi


برای تبادل نظرات و گفتگو درباره
پُرآموزی میتوانید به صفحه فیسبوک پُرآموزی مراجعه فرمائید
                              facebook.com/poramoozi
A picture is Worth A Thousand Words

A picture is Worth A Thousand Words Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.